Varoitusmerkit ja vaaralausekkeet | Hazard symbols and statements

,

Varoitusmerkit | Hazard symbols

Vaaralausekkeet (H-lausekkeet) | Hazard statements (H-phrases)

H222Erittäin helposti syttyvä aerosoli. / Extreamly flammamble aeorosol.
H225Helposti syttyvä neste ja höyry. / Highly flammable liquid and vapor.
H229Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. / Pressurised container: May burst if heated.
H272Voi edistää tulipaloa; hapettava. / May intensify fire; oxider.
H300Tappavaa nieltynä. / Fatal if swallowed.
H302Haitallista nieltynä. /Harmfull if swallowed.
H304Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. / May be fatal if swallowed and enters airways.
H310Tappavaa joutuessaan iholle. / Fatal in contact with skin.
H314Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. / Causes severe skin burns and eye damage.
H315 Ärsyttää ihoa. / Causes skin irritation.
H317Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. / May cause an allergic skin reaction.
H318Vaurioittaa vakavasti silmiä. / Cause seriuous eye damage.
H319Ärsyttää voimakkaasti silmiä. / Cause seriuous eye irritation.
H334Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. / May cause allergy or astma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
H336Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. / May cause drowsiness or dizziness.
H400Erittäin myrkyllistä vesieliöille. / Very toxic to aquatic life.
H410Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. / Very toxic to aquatic life with long last effects.
H411Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. / Toxiv to aquatic life with long lasting effects.
H412Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. / Harmful to aquatic life with long last effects.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.