Varoitusmerkit | Hazard symbols

GHS01 Räjähtävä / Explosive
GHS02 Syttyvä / Flammable
GHS03 Hapettava / Oxidising
GHS04 Paineen alainen kaasu / Gas under pressure
GHS05 Syövyttävä / Corrosive
GHS06 Välitön myrkyllisyys / Acute toxity
GHS07 Terveysvaara / Health hazard
GHS08 Vakava terveysvaara / Serious health hazard
GHS09 Vaarallinen ympäristölle / Hazardous to the environment

Vaaralausekkeet (H-lausekkeet) | Hazard statements (H-phrases)

H222                   Erittäin helposti syttyvä aerosoli. / Extreamly flammamble aeorosol.

H225                   Helposti syttyvä neste ja höyry. / Highly flammable liquid and vapor.

H229                   Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. / Pressurised container: May burst if heated.

H272                   Voi edistää tulipaloa; hapettava. / May intensify fire; oxider.

H300                   Tappavaa nieltynä. / Fatal if swallowed.

H302                   Haitallista nieltynä. /Harmfull if swallowed.

H304      Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. / May be fatal if swallowed and enters airways.

H310                   Tappavaa joutuessaan iholle. / Fatal in contact with skin.

H314      Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. / Causes severe skin burns and eye damage.

H315                   Ärsyttää ihoa. / Causes skin irritation.

H317                   Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. / May cause an allergic skin reaction.

H318                   Vaurioittaa vakavasti silmiä. / Cause seriuous eye damage.

H319                   Ärsyttää voimakkaasti silmiä. / Cause seriuous eye irritation.

H334                   Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. / May cause allergy or astma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

H336                   Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. / May cause drowsiness or dizziness

H400                   Erittäin myrkyllistä vesieliöille. / Very toxic to aquatic life  

H410      Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. / Very toxic to aquatic life with long last effects

H411      Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. / Toxiv to aquatic life with long lasting effects

H412      Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. / Harmful to aquatic life with long last effects