Työnantajan velvollisuuksia työturvallisuuslain 738/2002 /1/ toteuttamiseksi ovat:

Henkilökunta (opettaja ja työpajamestari)

Velvollisuus huolehtia, että

 • Työpajan käyttäjät perehdytetään ja opastetaan tehtäviinsä.
 • Työt ovat etukäteen suunniteltuja.
 • Työmenetelmiä, -tapoja ja -olosuhteita valvotaan.
 • Henkilösuojainten käyttöä valvotaan.
 • Laitteiden ja välineiden kuntoa valvotaan.
 • Työssä on käytettävissä riittävät tiedot, taidot ja kokemus.

Oikeuksia

 • Kieltää vaaraa aiheuttava työ.
 • Myöntää ja evätä työskentelylupa (työpajamestari).

Työpajan käyttäjät (opiskelijat ja tutkijat) 

Velvollisuudet

 • Noudattaa ohjeita ja määräyksiä.
 • Välttää itselleen ja muille aiheutuvaa turvallisuus- ja terveysvaaraa.
 • Käyttää annettuja suojavälineitä ja pitää ne kunnossa.
 • Käyttää laitteita, työvälineitä ja suojaimia asianmukaisesti.
 • Noudattaa tarvittavaa varovaisuutta, järjestystä ja siisteyttä.
 • Ilmoittaa vaaroista, vioista ja puutteista sekä poistaa ne mikäli mahdollista.
 • Välttää muiden työntekijöihin häirintää ja epäasiallista kohtelua.

Oikeuksia

 • Henkilökunnan ja työpajan käyttäjän välinen yhteistoiminta.
 • Kieltäytyminen vakavaa vaaraa aiheuttavasta työstä.

Kemikaalityöskentely

Kemikaalityöskentelyssä on noudatettava Kemikaalilakia 599/2013 /2/, siinä mainittuja muita lakeja sekä yliopistossa laadittuja ohjeita ja käytäntöjä. Lisäksi työskentely tiloissa tulee olla valvottua siten, että töistä ei aiheudu haittaa turvallisuudelle tai terveydelle.

https://www.aalto.fi/fi/palvelut/tyoturvallisuusvastuut


Occupational Safety Responsibilities

To enforce the Occupational Safety and Health Act (Työturvallisuuslaki 738/2002), the employer is imposed with the following obligations:

Work supervisors (teacher and workshop master)

Obligation to ensure that

 • the employees receive orientation and guidance for their tasks
 • the work is planned in advance
 • the work procedures, methods and conditions are monitored
 • the use of personal protective equipment is monitored
 • the condition of machines and equipment is monitored
 • adequate knowledge, skills and experience are available for the work at hand

Rights

 • Prohibit hazardous work.
 • Give and deny a work permit (workshop master).

Workshop users (students and researchers)

Obligations

 • Follow instructions and orders.
 • Avoid causing safety and health risks to themselves and others.
 • Use provided protective equipment and maintain their condition.
 • Use devices, tools and protective equipment appropriately.
 • Exercise necessary caution, and uphold order and tidiness.
 • Report hazards, faults and shortcomings, and eliminate them if possible.
 • Avoid harassing other employees and treating them inappropriately.

Rights

 • Cooperation between the work supervisors and workshop users.
 • Refusing work that causes a serious hazard.

Chemical work

In chemical work, the Chemicals Act (Kemikaalilaki 599/2013) shall be complied with, along with any other acts referred to in the Chemicals Act and the instructions and practices developed at the university. In addition, work in the facilities must be supervised so that it does not cause harm to safety and human health.

https://www.aalto.fi/en/services/occupational-safety-responsibilities